(1)
Nguyễn , T. T. T.; Trần , Q. B. SỰ PHÂN BỐ KIỂU GEN CỦA ĐA HÌNH 𝘒𝘊𝘕𝘑11 E23K Ở QUẦN THỂ NGƯỜI VIỆT VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐỐI VỚI TĂNG ĐƯỜNG MÁU. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2022, 18, 1-8.