[1]
Phạm, Đức M. 2024. CACHEXIA IN LUNG CANCER PATIENTS AT MILITARY HOSPITAL 103 AND SOME ASSOCIATED FACTORS. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 20, 3E (tháng 6 2024), 47-56. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/726.