[1]
Đinh, T.K.A., Ngô, T. Đặng, Ninh, T.N. và Lê, Đức C. 2024. NUTRITIONAL STATUS AMONG CHILDREN UNDER 5 YEARS OLD IN TWO COMMUNES IN YEN DINH DISTRICT, THANH HOA PROVINCE IN 2022. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 20, 3E (tháng 6 2024), 64-71. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/720.