[1]
Lê, T.N.T. và Bùi, T.H.L. 2024. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 20, 2 (tháng 4 2024), 30-36. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/695.