[1]
Bùi, T.T.N., Nguyễn, T.T.H., Nguyễn, Ánh N. và Trần, Q.B. 2024. DEVELOPMENT OF A RESTRICTION FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM METHOD FOR GENOTYPING THE ATP2B1 RS2681492 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 20, 3E (tháng 6 2024), 81-90. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/661.