[1]
Trần, T.M.N., Trần, T.N., Trần, K.V., Nguyễn, T.V.H., Nguyễn, T.L.P., Lê, T.T.D. và Lê, T.L. 2024. TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU THIẾU SẮT Ở TRẺ 6-11 THÁNG TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI MỘT SỐ XÃ NÔNG THÔN TỈNH THANH HÓA. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 20, 1 (tháng 1 2024), 61-70. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/638.