[1]
Nguyễn, T.H., Trần, K.T. và Vũ, D.T. 2023. MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC DINH DƯỠNG CỦA SINH VIÊN CHÍNH QUY NĂM THỨ NHẤT NGÀNH Y KHOA VÀ DƯỢC HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 19, 4+5 (tháng 10 2023), 54-61. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/614.