[1]
Phạm, N.O., Đỗ, T.N.D., Trần, T.M.H. và Tạ, T.L. 2016. TÌNH TRẠNG THIẾU IỐT HIỆN NAY: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 12, 4 (tháng 7 2016), 66-71.