[1]
Huỳnh, H. 2016. DINH DƯỠNG, VIÊM VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA UNG THƯ. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 12, 4 (tháng 7 2016), 10-13.