[1]
Nguyễn, P.T. và Nguyễn, H.T. 2023. ASTAXANTHIN TỪ VI TẢO: ỨNG DỤNG VÀ THÁCH THỨC TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 19, 4+5 (tháng 10 2023), 1-10. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/557.