[1]
Đổng, V.T., Nguyễn, T.K.A. và Nguyễn, T.M.N. 2024. DEVELOPMENT OF PROTEIN-RICH FOOD PRODUCTS FROM BROWN RICE, SOYBEAN AND SESAME SEEDS IN VIETNAM. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 20, 3E (tháng 5 2024), 32-46. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/434.