[1]
Phạm, T.T., Nguyễn, H.C., Nguyễn, T.H.T., Nguyễn, Đỗ V.A., Bùi, V.T., Phạm, M.P., Lương, M.A., Trần, B.T., Trịnh, B.N. và Bùi, T.N. 2022. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY THAN QUẢNG NINH NĂM 2021 . Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 18, 3+4 (tháng 6 2022), 112-119. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/392.