[1]
Le, T.H.G., Lê, D.T., Bùi, V.T., Nguyễn, T.H.T., Phạm, M.P. và Bùi, T.N. 2022. ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC VÀ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA PHỤ NỮ TỪ 40-65 TUỔI TẠI HÀ NỘI NĂM 2016. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 18, 3+4 (tháng 11 2022), 79-87. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/378.