[1]
Nguyễn, L., Phí, N.Q., Đỗ, T.H.Y., Phạm, V.D., Trần, T.T.T., Hà, H.T., Nguyễn, V.L. và Trương, T.M. 2022. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ 36-59 THÁNG TUỔI TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG NĂM 2020. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 18, 3+4 (tháng 11 2022), 97-103. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/367.