[1]
Nguyễn , V.S., Phạm, T.T.N., Phạm, T. Đoan và Mai, T.V.A. 2022. HÀM LƯỢNG METANOL TRONG RƯỢU TRẮNG TẠI 3 XÃ VÀ THỊ TRẤN ĐÃ XẢY RA NGỘ ĐỘC DO RƯỢU. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 18, 3+4 (tháng 6 2022), 37-43. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/289.