[1]
Huỳnh , N.P. và Nguyễn , V.C. 2022. QUAN NIỆM VỀ HÌNH THỂ CỦA PHỤ NỮ CÓ THAI Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2014. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 14, 1 (tháng 8 2022), 58-66.