[1]
Trần , H.A., Nguyễn , M.T. và Nguyễn, L.H. 2022. NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN THÍCH HỢP THU KHỐI TẢO SPIRULINA PLATENSIS TRONG HỆ THỐNG KÍN DẠNG ỐNG. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 14, 1 (tháng 8 2022), 52-57.