[1]
Đỗ, T.T.H., Nguyễn, M. Đạt, Đỗ, T.T.L., Bùi , T.H.P. và Nguyễn, T.H.L. 2022. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN PROTEIN TỪ LÁ CHÙM NGÂY BẰNG PHƯƠNG PHÁP ENZYME. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 14, 1 (tháng 8 2022), 45-51.