[1]
Nguyễn, X.N. và Nguyễn, T.D. 2022. CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG XƯƠNG BẰNG CHẾ ĐỘ ĂN VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC HỢP LÝ Ở NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 18, 3+4 (tháng 9 2022), 18-25. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/257.