[1]
Hoang , T.N., Tran , T.Q.A., HUYNH, N.P., Dang, T.T., Nguyen, T.T.U. và Tran, Q.B. 2022. HYPERTENSION AND ITS NUTRITIONAL ASSOCIATED FACTORS IN ADULTS IN TWO COASTAL COMMUNES, NGHE AN PROVINCE, 2020. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 18, 2E (tháng 9 2022), 34-43. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/114.