[1]
Nguyễn , V.S. và Lê, H.D. 2022. VALIDATION OF LC-MS/MS METHOD FOR DETERMINATION OF CYPROHEPTADINE IN DIETARY SUPPLEMENTS. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 18, 2E (tháng 6 2022), 9-15. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/111.