[1]
Phạm , M.C., Nghiêm, N.T. và Nguyễn , V.H. 2022. KNOWLEDGE AND PRACTICES OF CHILD CAREGIVERS IN FEEDING CHILDREN AGED 6−36 MONTHS AT THE NUTRITIONAL CLINIC OF CHILDREN’S HOSPITAL 1, HO CHI MINH CITY. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 18, 2E (tháng 6 2022), 16-23. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/110.