[1]
Nguyen , T.D., Tran , K.T., Nguyen , T.H., Vu , T.H., Nguyen , M.H., Luong , Q.C. và Pham , T.D. 2022. NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS BEFORE STOMACH SURGERY AT THAI BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL 2019. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 18, 2E (tháng 9 2022), 61-71. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/109.