[1]
Nguyễn , T.D., Trần , K.T., Nguyễn , T.H., Vũ, T.H., Nguyễn , M.H., Lương, Q.C. và Phạm, T.D. 2022. NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS BEFORE STOMACH SURGERY AT THAI BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL IN 2019. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 18, 2E (tháng 6 2022), 61-69. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/109.