[1]
Bùi, T.H., Trần , T.N., Đào, T.T.H., Trần , M.H. và Nguyễn , T.H. 2022. NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS PRIOR TO GASTROINTESTINAL SURGERY AT VIETNAM-GERMANY FRIENDSHIP HOSPITAL IN 2021-2022. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 18, 2E (tháng 6 2022), 54-60. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/106.