[1]
Trần , C.Q., NGHIEM, N.T., Trần , Q.B., Nguyễn , T.N. và Lê , D.T. 2022. MALNUTRITION IN PEDIATRIC PATIENTS WITH LOW RESPIRATORY TRACT INFECTIONS AT NATIONAL LUNG HOSPITAL, VIETNAM . Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 18, 2E (tháng 6 2022), 44-53. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/105.