[1]
Nguyễn , T.T.T. và Trần , Q.B. 2022. DISTRIBUTION OF KCNJ11 RS5219 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION AND ITS ASSOCIATION WITH HYPERGLYCEMIA. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 18, 2E (tháng 9 2022), 1-8. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/104.