Quay trở lại chi tiết bài báo DEVELOPMENT OF A RESTRICTION FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM METHOD FOR GENOTYPING THE ATP2B1 RS2681492 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION Tải xuống Tải xuống PDF