Quay trở lại chi tiết bài báo DISTRIBUTION OF KCNJ11 RS5219 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION AND ITS ASSOCIATION WITH HYPERGLYCEMIA Tải xuống Tải xuống PDF